Historia

Author:
17 lutego 2021
Category: Który Jest
  • Grupa Banku Światowego i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
  • Grupa Banku Światowego / Korporacyjna karta wyników Banku Światowego
  • Grupa Banku Światowego i Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
Łączność

Siedziba

1818 H Street, NW Washington, DC 20433 USA (202) 473-1000

Pozostawanie w kontakcie

W ciągu ostatnich 70 lat nastąpiły poważne zmiany w światowej gospodarce. W tym czasie Grupa Banku Światowego – największa na świecie instytucja rozwoju – pracowała, aby pomóc ponad 100 krajom rozwijającym się i krajom w okresie transformacji dostosować się do tych zmian, oferując pożyczki oraz dostosowaną wiedzę i porady. Grupa Bank współpracuje z rządami krajów, sektorem prywatnym, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, regionalnymi bankami rozwoju, ośrodkami analitycznymi i innymi instytucjami międzynarodowymi w zakresie od zmian klimatycznych, konfliktów i bezpieczeństwa żywnościowego po edukację, rolnictwo, finanse i handel. Wszystkie te wysiłki wspierają podwójny cel Grupy Banku, jakim jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa do 2030 r. I zwiększenie wspólnego dobrobytu 40% najbiedniejszych mieszkańców wszystkich krajów.

Założony w 1944 roku Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju – wkrótce zwany Bankiem Światowym – rozrósł się do ściśle powiązanej grupy pięciu instytucji rozwoju. Pierwotnie jego pożyczki pomogły odbudować kraje zniszczone przez II wojnę światową. Z czasem punkt ciężkości przesunął się z przebudowy na rozwój, kładąc duży nacisk na infrastrukturę, taką jak tamy, sieci elektryczne, systemy nawadniające i drogi. Wraz z założeniem International Finance Corporation w 1956 r. Instytucja stała się w stanie udzielać pożyczek prywatnym firmom i instytucjom finansowym w krajach rozwijających się. Założenie Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju w 1960 r. Położyło większy nacisk na najbiedniejsze kraje, co jest częścią stałego zwrotu w kierunku eliminacji ubóstwa, które stało się głównym celem Grupy Banku.Późniejsze uruchomienie Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych oraz Agencji Wielostronnych Gwarancji Inwestycyjnych dodatkowo wzmocniło zdolność Grupy Banku do przyłączania globalnych zasobów finansowych do potrzeb krajów rozwijających się.

Dziś praca Grupy Banku dotyka prawie każdego sektora, który jest ważny dla zwalczania ubóstwa, wspierania wzrostu gospodarczego i zapewniania trwałego wzrostu jakości życia ludzi w krajach rozwijających się. Chociaż rozsądny wybór i projekt projektów pozostają nadrzędne, Grupa Banku dostrzega szeroki zakres czynników, które są kluczowe dla sukcesu – efektywne instytucje, rozsądna polityka, ciągłe uczenie się poprzez ewaluację i dzielenie się wiedzą oraz partnerstwo, w tym z sektorem prywatnym. Grupa Banku od dawna współpracuje z ponad 180 krajami członkowskimi i wykorzystuje je do podejmowania wyzwań rozwojowych, które mają coraz bardziej globalny charakter. W krytycznych kwestiach, takich jak zmiana klimatu, pandemie i przymusowa migracja,Grupa Banku odgrywa wiodącą rolę, ponieważ jest w stanie zwoływać dyskusję w gronie członków swojego kraju i szerokiego grona partnerów. Może pomóc w rozwiązywaniu kryzysów, budując fundamenty dla długoterminowego, zrównoważonego rozwoju.

Ewolucja Grupy Banku znalazła również odzwierciedlenie w różnorodności jej multidyscyplinarnego personelu, w skład którego wchodzą ekonomiści, eksperci ds. Polityki publicznej, eksperci branżowi i socjologowie, którzy pracują w centrali w Waszyngtonie oraz w terenie. Obecnie ponad jedna trzecia pracowników pracuje w biurach krajowych.

Ponieważ popyt na jej usługi wzrastał w czasie, Grupa Banku rosła, aby im sprostać. Patrząc z perspektywy, Bank Światowy udzielił czterech pożyczek na łączną kwotę 497 mln USD w 1947 r., W porównaniu z 302 zobowiązaniami o łącznej wartości 60 mld USD w 2015 r.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy