Blog prawniczy dotyczący organizacji non-profit

Author:
17 lutego 2021
Category: Inny Sposób

Według NEO Law Group

Kategorie

Komitet Finansowy: co to jest i czym się zajmuje?

Zarząd organizacji non-profit jest zasadniczo uprawniony do tworzenia komitetów według własnego uznania, zgodnie z regulaminem organizacji i prawem państwa, w którym została założona. Dla każdego komitetu, który tworzy, rada powinna określić poziom uprawnień, które ma zostać nadane komitetowi oraz sposób, w jaki będzie utrzymywał odpowiedni nadzór nad działaniami komitetu. Właściwie wykorzystywane komisje mogą służyć do odciążenia całego zarządu oraz do zwiększenia wydajności zarządu (więcej informacji na temat komitetów ogólnie można znaleźć w naszym poprzednim wpisie na temat komitetów zarządu i komitetów niezarządzalnych, komitetów stałych i doraźnych oraz typowe błędy).

Jednym wspólnym komitetem, który organizacje non-profit postanawiają utworzyć, jest komitet finansowy. Chociaż konkretne parametry i oczekiwania każdego komitetu powinny zostać określone przez radę w statucie lub innym dokumencie, komisja finansowa będzie zazwyczaj odpowiedzialna za monitorowanie i informowanie rady o ogólnej kondycji finansowej organizacji. Do jego podstawowych obowiązków będzie prawdopodobnie należał udział i nadzorowanie:

  • opracowanie budżetowania i planowania finansowego organizacji
  • tworzenie kontroli wewnętrznej organizacji
  • przygotowanie i dystrybucja do zarządu terminowych, dokładnych i przyjaznych dla użytkownika sprawozdań finansowych, oraz
  • wdrożenie zabezpieczeń w celu ochrony aktywów organizacji.

Komisja finansowa może mieć w szczególności zadanie (1) współpracy z personelem przy opracowywaniu rocznego i / lub wieloletniego budżetu operacyjnego, (2) ustalania długoterminowych celów finansowych organizacji, takich jak tworzenie kapitału obrotowego lub rezerwy gotówkowej, cele dochodowe brutto i netto lub utworzenie funduszu na utrzymanie lub wymianę sprzętu oraz (3) zapewnienie przestrzegania budżetu i realizacji założonych celów poprzez monitorowanie i raportowanie działalności finansowej organizacji. W odniesieniu do kontroli wewnętrznej i zasad odpowiedzialności komisja finansowa może odgrywać wiodącą rolę w tworzeniu takich zasad, zapewniając, że są one odpowiednio udokumentowane w podręczniku lub w inny sposób oraz potwierdzając, że są przestrzegane. Komisja może również współpracować z personelem w celu opracowania użytecznych i czytelnych formatów sprawozdań finansowych,ustalaj oczekiwania co do pożądanej ilości i tematyki raportów oraz przedstawiaj raporty finansowe całemu zarządowi. Przedstawiając radzie sprawozdania finansowe, rozsądne może być, aby komitet finansowy upewnił się, że rada jest powiadamiana o wszelkich istniejących lub przewidywanych problemach finansowych, z którymi organizacja się boryka lub ma się zmierzyć. Wreszcie, komitetowi finansowemu można powierzyć przegląd ochrony ubezpieczeniowej organizacji, aby upewnić się, że jej aktywa są odpowiednio chronione.komitetowi finansowemu można powierzyć przegląd ochrony ubezpieczeniowej organizacji w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony jej aktywów.komisja finansowa może zostać zobowiązana do przeglądu ochrony ubezpieczeniowej organizacji w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony jej aktywów.

Przy wyborze osób do zasiadania w komitecie finansowym rada będzie musiała rozważyć, kto ma odpowiednie doświadczenie i wiedzę finansową. Jeśli organizacja ma wystarczającą liczbę członków zarządu posiadających doświadczenie finansowe i zrozumienie, może istnieć możliwość zorganizowania komitetu finansowego jako komitetu zarządu składającego się wyłącznie z dyrektorów. W takim przypadku rada będzie musiała rozważyć i określić zakres uprawnień, które chce przekazać komitetowi oraz czy chce, aby komitet był upoważniony do działania z upoważnieniem zarządu przy zatwierdzaniu finansów, czy w inny sposób. Jeśli jednak organizacja ma mały zarząd lub w inny sposób nie ma wystarczającej liczby dyrektorów odpowiednich do zasiadania w komitecie finansowym,może zajść potrzeba wykrycia poza członków zarządu, aby zidentyfikować osoby, które mogą wnieść cenny wkład do komitetu.

W niektórych mniejszych organizacjach komitet finansowy może również przyjąć obowiązki, które mogą spoczywać na komitecie audytu i / lub komitecie inwestycyjnym w większej lub bardziej złożonej finansowo organizacji. Do głównych obowiązków komitetu audytu należy zwykle zalecanie radzie utrzymania i zwolnienia niezależnego audytora, przegląd raportu z audytu z audytorem, przedstawienie raportu całemu zarządowi oraz rekomendowanie wszelkich zmian w praktykach organizacyjnych lub zarządczych jako wynik audytu w celu zapewnienia zgodności z najlepszymi praktykami. Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą California Nonprofit Integrity Act niektóre organizacje kalifornijskie mogą być zobowiązane do utworzenia i utrzymywania komitetu audytu, a jeśli organizacja ma również komitet finansowy, musi on być niezależny od komitetu audytu.Członkowie komitetu ds. Finansów mogą zasiadać w komitecie ds. Audytu, ale muszą stanowić mniej niż połowę komitetu ds. Audytu, a przewodniczący komitetu ds. Audytu nie może być członkiem komitetu ds. Finansów. Oddzielny komitet inwestycyjny może mieć szczególny sens w przypadku organizacji, która ma znaczne rezerwy lub zarządza funduszami kapitałowymi. Komitet inwestycyjny może być odpowiedzialny za zatrudnianie i ocenę profesjonalnych doradców, monitorowanie wyników inwestycyjnych organizacji oraz opracowywanie polityki inwestycyjnej w oparciu o tolerancję organizacji na ryzyko i inne czynniki.Oddzielny komitet inwestycyjny może mieć szczególny sens w przypadku organizacji, która ma znaczne rezerwy lub zarządza funduszami kapitałowymi. Komitet inwestycyjny może być odpowiedzialny za zatrudnianie i ocenę profesjonalnych doradców, monitorowanie wyników inwestycyjnych organizacji oraz opracowywanie polityki inwestycyjnej w oparciu o tolerancję organizacji na ryzyko i inne czynniki.Oddzielny komitet inwestycyjny może mieć szczególny sens w przypadku organizacji, która ma znaczne rezerwy lub zarządza funduszami kapitałowymi. Komitet inwestycyjny może być odpowiedzialny za zatrudnianie i ocenę profesjonalnych doradców, monitorowanie wyników inwestycyjnych organizacji oraz opracowywanie polityki inwestycyjnej w oparciu o tolerancję organizacji na ryzyko i inne czynniki.

Należy pamiętać, że chociaż komisja finansowa może pełnić rolę przywódczą w obszarach omówionych powyżej, cała rada ponosi odpowiedzialność powierniczą za organizację i pozostaje odpowiedzialna za ochronę dobrobytu finansowego organizacji.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy